Speciální pedagogika

V poslední dobou se stále více mluví o integraci znevýhodněných žáků. Vzděláváním, výchovou a péčí o lidi s postižením se zabývá vědní disciplína speciální pedagogika.
 
Speciální pedagogika se dělí na další disciplíny:

 1. Psychopedie– zabývá se pedagogikou osob s mentálním postižením
 2. Etopedie– zabývá se pedagogikou osob s poruchami chování
 3. Somatopedie– zabývá se pedagogikou osob s tělesným postižením či onemocněním
 4. Tyflopedie– zabývá se pedagogikou osob se zrakovým postižením
 5. Logopedie– zabývá se pedagogikou osob s postižením řeči
 6. Surdopedie– zabývá se pedagogikou osob s postižením sluchu
 7. Specifické poruchy učení– zabývá se pedagogikou osob, které trpí specifickými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie atd.)
 8. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením– zabývá se pedagogikou osob s kombinací postižení (například edukace hluchoslepých)
 9. Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním– zabývá se pedagogikou osob, které jsou nadprůměrně inteligentní, a běžný vzdělávací systém jejich rozvoji nevyhovuje.

 
 

Multidisciplinární vhled

Samozřejmě, že má-li být edukace a integrace postižených úspěšná, je velmi důležitý multidisciplinární vhled. Speciální pedagogika tedy významně spolupracuje s dalšími disciplínami.
 
1. Biomedicínské disciplíny (především lékařské, lékařská diagnóza má na vývoj jedince vliv)
2.Společeskovědní disciplíny (sociální práce, psychologie, etika, sociologie, pedagogika)
3. Technické disciplíny (elektroakustika, kybernetika, elektronika, tato oblast je důležitá kvůli kompenzačních pomůcek, které postižení v průběhu života budou užívat)
 

Rozdělení podle věku

Samozřejmě, že u lidí s postižením vzdělávací proces nikdy nekončí. Celoživotní vzdělávání je nutné, aby zůstaly zachovány již osvojené dovednosti. Z tohoto důvodu speciální pedagogiku rozdělujeme ještě podle věku na:

 1. Speciální pedagogika raného věku
 2. Speciální pedagogika předškolního věku
 3. Speciální pedagogika školního věku
 4. Speciální pedagogika dospělého věku (speciálně-pedagogická andragogika)
 5. Speciální pedagogika seniorského věku (speciálně-pedagogická gerontagogika)