Co víme o domácí čističce odpadních vod

Odpadní voda je běžnou součástí lidského života a nikdo z nás nemůže tvrdit, že se jej tato problematika netýká. Kanalizační systémy a čističky odpadních vod jsou základním předpokladem k tomu, aby naše civilizace a veškerá infrastruktura spolehlivě fungovaly, aniž by docházelo k havarijním situacím a k ohrožení lidského života. Zní to možná velmi drsně, ale zaměřte se na období středověku, kdy se splašková voda vylévala mimo dům přímo na zemský povrch, mnohdy proudila po městských ulicích, a byla také zdrojem rozsáhlých epidemií infekčních chorob. Nebezpečí zavlečení infekce pandemického charakteru je právě jedním z důvodů, proč se touto záležitostí musíme detailně zabývat.

odpadní potrubí

Objekty, které jsou napojené na centrální kanalizační systém formou přípojek, mají tu výhodu, že jim odpadá jakákoli starost o odvádění splaškové vody. Pochopitelně se jich také týká placení stočného, které přispívá k chodu čistíren odpadních vod. Jinak jsou však na tom domy, kde není možnost napojení na kanalizaci, jsou to například rekreační chaty či novostavby v oblastech, kde se s realizací kanalizace vůbec nepočítá. Takových domů existují tisíce a týká se jich vlastní zajištění čištění odpadních vod, například formou domácí čov na klíč.

čistírna odpadních vod

Co to znamená čov na klíč – čistírnu odpadních vod si nemůžete jen tak „na koleně“ sami zhotovit podle vašich představ. Musí splňovat řadu náležitostí a je k ní mimo jiné zapotřebí i stavební povolení a projektová dokumentace. Lidé, kteří nepracují v tomto oboru, prakticky nemohou docílit takového výsledku, že by vše proběhlo hladce, i co se týče úředního protokolu a vystavení povolení k výstavbě.

Výstavba domácí čističky prováděná na klíč také znamená, že se nemusíte starat o zajištění mechanizace a dalších technických záležitostí, nutných pro realizaci zadaného projektu.